13-Mas’alah: Aqeedah Hayat-e-Khizar ki Haqeeqat (Surah Aal e Imran Ayat No.81)

  • Watch
  • Download

Untitledmp41

Check Also

169-Mas’alah : BUZURGON ki GUSTAKHANA BOOKS ka Jhoota DIFA kernay walay ULMA-e-SOO bhi GUSTAKH hain

3 comments

  1. kashf aur ilham, is ummat se khatam kar dia gaya is ki koi daleel chahiye.
    moosa ki walidah ka kashf aur aj k kashf ilham me kia farq hai.

  2. is ummat k liye ilham aur kashf khatam kardiya gaya is ki daleel chahiye.
    moosa ki maa ka ilham aur is ummat k ilham me kia farq hai.