13-Mas’alah: Aqeedah Hayat-e-Khizar ki Haqeeqat (Surah Aal e Imran Ayat No.81)

  • Playit.pk
  • Tune.pk
  • Youtube
  • Download
Untitledmp41
Untitledmp41
Untitledmp41
Note: Please do not play video tabs simultaneously.

Check Also

162-b-Mas’alah : KHELAFAT-e-RASHIDAH kay 30-Years (SUNNI Ahadith ki BOOKS say 5-Saheh AHADITH)

3 comments

  1. kashf aur ilham, is ummat se khatam kar dia gaya is ki koi daleel chahiye.
    moosa ki walidah ka kashf aur aj k kashf ilham me kia farq hai.

  2. is ummat k liye ilham aur kashf khatam kardiya gaya is ki daleel chahiye.
    moosa ki maa ka ilham aur is ummat k ilham me kia farq hai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *