Main Topic – 6 : Tasawwof, Tazkiah-o-Rohaniyat, Jihad-o-Qital & Halal-o-Haram related Issues

Ikhtalafi Mas’alah
No. 06-b
ELHAM, KASHAF aur KHAWABON say Motalliq FIRQAWARANA NAZRIYAAT ka TAHQEEQI Jaizah
Ikhtalafi Mas’alah
No. 15
Teen Talaq , Halah aur Haramah (Surah Al Baqarah Ayat No.229-230)
Ikhtalafi Mas’alah
No. 16
4-Shadian aur Nikah Ki Ahmiat (Surah An Nisa Ayat No.4)
Ikhtalafi Mas’alah
No. 17
Bay Hayai kay Asbab (Surah Al Baqarah Ayat No.168-169)
Ikhtalafi Mas’alah
No. 18
Taobah aur Gunah e Kabeerah (Surah An Nisa Ayat No.17-18)
Ikhtalafi Mas’alah
No. 21
Bevion kay Islami Haqooq ka Bayan(Surah Nisaa Ayat No.19-21)
Ikhtalafi Mas’alah
No. 22
Warasat kay Islami Ahkaam aur Qawaneen (Surah An Nisa Ayat 11-12)
Ikhtalafi Mas’alah
No. 24
Amr Bil Maroof Wa Nahi Anil Munkar (Surah Aal e Imran No.110)
Ikhtalafi Mas’alah
No. 25
QITAAL ki Ahmiat aur Takfeer ki Muzammat (Surah An Nisa Ayat No.71-80)
Ikhtalafi Mas’alah
No. 28
Qatel e Muslim ki Saza aur Khudkush Hamlon ki Haqeeqat (Surah An Nisa Ayat 92-96)
Ikhtalafi Mas’alah
No. 39
ILM-e-WAHI & ILM-e-SCIENCE ki Ahmiat aur unka Daira e kar (Surah An Nisa Ayat 165)
Ikhtalafi Mas’alah
No. 40
Khatam e Nabowwat, Khaatam & Khaatim ka Faraq & Ilham o Kashaf (Surah An Nisa Ayat 165)
Ikhtalafi Mas’alah
No. 51
Rizaq-e-HARAM ki Muzammat, MAAL aur DUNYA Parasti ka ANJAM aur ELAAJ (Al Ma’idah-63)
Ikhtalafi Mas’alah
No. 55-a
ILM e LADUNNI aur SOFIA kay AQA’ID ka Tahqeeqi Jaizah Quran + Bukhari + Muslim Say
Ikhtalafi Mas’alah
No. 55-b
WASSI-e-RASOOL kon hai ? aur HADITH-e-QIRTAAS ka Tahqeeqi Jaiza
Ikhtalafi Mas’alah
No. 68
QASAM aur MANNAT kay Saheh Ahkam-o-Masa’il (Surah Al Ma’idah Ayat 89)
Ikhtalafi Mas’alah
No. 69-a
SHARAAB, Alcoholic MEDICINE & CIGARETTE kay Saheh Ahkam (Al Maidah Ayat 90-93)
Ikhtalafi Mas’alah
No. 69-b
JOBS in Non-Muslim Countries & HALAL-o-HARAM TAJARAT Kay Saheh Ahkam-o-Masa’il
Ikhtalafi Mas’alah
No. 74
ESAAL-e-SAWAAB aur KHATAM Waghaira kay Saheh Ahkam-o-Masa’il (Al Ma’idah :118 to 121)
Ikhtalafi Mas’alah
No. 76
FIKER-e-AAKHIRAT ka Bayaan ( At JHELUM Academy on 23-Ramzan-1434 Hijri & 02-Aug-2013)
Ikhtalafi Mas’alah
No. 77
10-Commandments (TAORAAT, INJEEL & QUR’AAN-e-HAKEEM kay 10-Bunyadi AHKAAM)
Ikhtalafi Mas’alah
No. 78
Sirat-e-Mustaqeem aur Qaber kay 4-Sawalat (Surah-e-Al Anam Ayat No. 153 to End)
Ikhtalafi Mas’alah
No. 79
ALLAH, INSAN aur SHETAN (Surah Al A’araf Ayat No. 11 to 36)
Ikhtalafi Mas’alah
No. 81
LAWAATAT aur HAM-JINS Parasti (Homo-Sexuality) ki HURMAT (Al A’araf : 80 to 84)
Ikhtalafi Mas’alah
No. 83-a
SHETANI WASWASOON ka Saheh ELAAJ (Surah Al A’araf Ayat No. 200 to 202)
Ikhtalafi Mas’alah
No. 83-b
Who Created GOD (ALLAH) ??? (Modern SHETANI Waswasoon ka TAHQEEQI Jaizah)
Ikhtalafi Mas’alah
No. 86
QATEL-e-MUSLIM aur Aaj-Kal ki JEHADI Organizations, Political Parties & Militaries
Ikhtalafi Mas’alah
No. 87
ISLAMI Taraz-e-HAKOOMAT kay 3-Aham USOOL aur ISLAMIC DEMOCRACY
Ikhtalafi Mas’alah
No. 93
Surah-e-MULK ki FAZEELAT aur TARJUMAH-o-TASHREEH (26-Ramzan-1435 & 25-07-2014)
Ikhtalafi Mas’alah
No. 97
Masjid-e-DHRAAR ki Haqeeqat & 9-11 ATTACK aur Sofiyana BAIT & BAIT-e-KHALAFAT ka FARAQ
Ikhtalafi Mas’alah
No. 99
Hazrat KA’AB bin Malik r.a ki TAOBAH, EMAAN, FIQAH or ISLAMI & MUSLIM Fatoohat ka FARAQ
Ikhtalafi Mas’alah
No. 101
Saheh Mas’alah-e-KHUROOJ aur Fiker-e-HUSAIN r.a HAQ-Parasti ki ALAMAT hai (02-Nov-14)
Ikhtalafi Mas’alah
No. 106
BOYS & GIRLS ki DATES peh MULAQATAIN aur PARDAH-o-HAYAA kay SAHEH Ahkam-o-Masa’il
Ikhtalafi Mas’alah
No. 120
EMAN-walon kay 12-AWSAF (Surah-e-FURQAN ki Ayat No. 63 to 74 ki Roshani main )

Check Also

All ILMI-o-Tahqeeqi MAJALIS

ILMI-o-Tahqeeqi MAJLIS No. 16 ILMI-o-Tahqeeqi MAJLIS (Open Q & A Session) with Engineer Muhammad Ali …