15-SHABAN, Shab-e-BARAT aur Shab-e-QADAR say motalliq SAHEH Ahkam-o-Masa’il

آیت نمبر