QASAM aur MANNAT kay Saheh Ahkam-o-Masa’il

آیت نمبر